Privacy verklaring

Learn more about:

Privacy verklaring

LSA Lingua is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Léonieke Ariaans
06 40930382
E-mailadres: info@lsalingua.nl

Léonieke Ariaans is de Functionaris Gegevensbescherming van LSA Lingua

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Particulier contact:

Type cursus
Voor-en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
(Eventueel) bankrekeningnummer voor automatische incasso

Zakelijk contact:

Bedrijfsgegevens
Naam contactpersoon
Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat LSA Lingua zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan gerust contact met ons op via www.lsalingua.nl, waarna deze informatie zal worden verwijdert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LSA Lingua verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betaling
Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om diensten bij je te leveren

De eigenaar van LSA Lingua verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor belastingaangiftes.

Geautomatiseerde besluitvorming

LSA Lingua neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die mogelijk en/of aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LSA Lingua) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LSA Lingua bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Specifiek hanteert LSA Lingua de bewaartermijn van 7 jaar voor je gegevens (wettelijk bewaartermijn belastingdienst), welke na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd zullen worden.

Afmelden voor onze diensten

Wanneer u geen diensten meer afneemt van LSA Lingua kunt u zich afmelden bij de eigenaar van LSA Lingua, waarna alle persoonsgegevens verwijderd zullen worden die niet noodzakelijk zijn voor de boekhouding.

Delen van persoonsgegevens met derden

LSA Lingua verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. LSA Lingua blijft derhalve verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. LSA Lingua gebruikt hoofdzakelijk technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen – procedure uitgelegd

Klanten van LSA Lingua hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, maar ook het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door LSA Lingua. Daarnaast hebben klanten het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken digitaal aan u te versturen, zodat u kunt inzien welke gegevens wij over u verzameld hebben.

U kunt ten alle tijden digitaal een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of tot intrekking van toestemming alsmede bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres. Natuurlijk moet LSA Lingua in het kader van bescherming persoonsgegevens er zeker van zijn dat u degene bent die uw gegevens opvraagd alvorens gegevens naar u te verzenden. Om uw identiteit te kunnen verifieren, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs aan ons te tonen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een kopie mee te sturen met uw verzoek. Om dit veilig te doen, kunt u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken met een watervaste stift of door dit digitaal te bewerken en op te slaan. Dit alles ter bescherming van uw privacy. De looptijd van dergelijke verzoeken is maximaal vier weken, maar u kunt ervan uitgaan dat LSA Lingua dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk in behandeling neemt..

LSA Lingua wil klanten er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om klachten in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LSA Lingua neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de eigenaar van LSA Lingua via e-mail of telefoon, zie top page.